หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
 
 
 
 
 
มุ่งจัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง ครบถ้วนและเพียงพอ
 
มุ่งพัฒนาปรับปรุงชุมชนให้น่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ
 
มุ่งพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทั่วถึง เป็นธรรมและโปร่งใส
 
มุ่งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ "คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น"
 
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 
มุ่งรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
 
มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
มุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
มุ่งส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
 
มุ่งส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
มุ่งป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน
 
มุ่งส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-853-9614