หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 
 

 
 
การพัฒนาบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
ปรับปรุง บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 
การขยายแนวเขตไฟฟ้า
 
ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
 
พัฒนาสถานนันทนาการ
 
 

 
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
 
 

 
 
พัฒนาอาชีพและรายได้
 
จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวผู้ยากจน ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
 
การบรรเทาสาธารณภัย
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาแก่ประชาชนและรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติด
 
 

 
 
พัฒนาการบริการและส่งเสริมการสาธารณสุขทุกด้านให้ทั่วถึงประชาชน
 
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนและเยาวชน
 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 
 

 
 
สร้างกลไกและเครื่องมือในการบูรณาการการทำงานและขับเคลื่อนการดำเนินงาน
 
ส่งเสริมและบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 
 
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
 
จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 
เพิ่มช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 
เสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558