หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผ่นพับวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
แผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการและพนักงานจ้างรักษาวินัย [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2561-2564 [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-503-221