หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมีอำนาจหน้าที่ตามภารกิจที่ถ่ายโอนจากหน่วยงานมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรับรู้ข้อมูลในพื้นที่จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ และการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการบริการเชิงรุกที่เป็นประโยชน์ จึงกำหนดลงพื้นที่ให้บริการประชาชนตามโครงการดังกล่าว  มีการให้บริการดังนี้
1. รับชำระภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้ายและรับจดทะเบียนพาณิชย์
2. รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขออนุญาตปลูกสร้าง ขออนุญาตขุดดินถมดิน และด้านสาธารณูปโภคต่างๆ และตอบปัญหา/ข้อซักถามของประชาชน
3. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งปัญหาความเดือดร้อน
4. บริการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5. บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
6. การให้คำปรึกษาด้านการตั้งกลุ่มอาชีพ การฝึกอาชีพ
7. รับแจ้งปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน
8. รับแจ้งปัญหาความต้องการการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
9. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
10. ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ จากส่วนราชการ
11. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
12. การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
13. การแก้ไขปัญหายาเสพติด
14. การป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มี.ค. 2565 เวลา 13.18 น. โดย WebMaster

ผู้เข้าชม 37 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-853-9614
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558