หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวน้ำตาล
นางศรีไท ศิริสุทธิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
ประกาศราคาประเมินทุรทรัพยของที่ิิดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี ที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จําเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกําหนดเวลาดําเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง นั้นกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล จึงได้ดําเนินการจัดทําประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ประจําปี 2565 ให้ผู้เสียภาษีชําระภาษีตามแบบแจ้งประเมินภายในเดือนเมษายน ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล ทั้งนี้ หากท่านได้รับแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับคําร้องคัดค้านนี้ ให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามมาตรา 73 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ที่แนบมาพร้อมนี้
อนึ่ง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล สามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลในประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล โทรศัพท์ หมายเลข 036-503240  ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ม.ค. 2565 เวลา 11.29 น. โดย WebMaster

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 081-853-9614
เริ่มนับ วันที่ 29 เม.ย. 2558